Οργάνωση Λογιστηρίου

Συντονίζουμε και επιβλέπουμε το λογιστήριο της εταιρείας σας εξασφαλίζοντας υγιείς οικονομικές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα σας παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

  • Έλεγχος εφαρμογής του ισχύοντος φορολογικού και εργατικού δικαίου.
  • Προτάσεις για φορολογικά - εργατικά και ασφαλιστικά θέματα και διεκπεραίωση αυτών.
  • Συντονισμός και έλεγχος των εργασιών τέλους χρήσης.
  • Εργασίες τέλους χρήσης, σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων.
  • Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
  • Ανάληψη της παρακολούθησης θεμάτων σχετικών με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε. - Ε.Π.Ε & Ι.Κ.Ε (καταστατικό, πρακτικά Δ.Σ και Γ.Σ κ.λ.π).